twitter.com/glukfonts
<

Test @font-face for font FoglihtenNo06

Foglihten №06 64px

Foglihten №06 32px

Foglihten №06 24px — Słow­nie: osiem­set dwadzie­ścia pięć okty­liar­dów pięćset sie­dem­na­ście okty­lio­nów pięćset czter­dzie­ści osiem sep­ty­liar­dów sto czter­dzie­ści sześć sep­ty­lio­nów sze­śćset osiem­dzie­siąt sześć sek­sty­liar­dów czte­rysta dwadzie­ścia sek­sty­lio­nów trzysta dwana­ście kwin­ty­liar­dów dwie­ście jeden kwin­ty­lio­nów osiem­set dwa kwadryliardy sie­dem­set dzie­więćdzie­siąt jeden kwadrylio­nów sze­śćset sze­śćdzie­siąt jeden triliar­dów trzysta czter­dzie­ści dzie­więć trilio­nów sie­dem­set sze­śćdzie­siąt sie­dem biliar­dów czte­rysta czter­dzie­ści sie­dem bilio­nów trzysta osiem­dzie­siąt dzie­więć miliar­dów sze­śćset dwadzie­ścia pięć milio­nów sze­śćset pięć tysięcy sze­śćset sie­dem­dzie­siąt zł 27/100

różniczka PoLEmika stereotypy SportowiEc KomiNEk ZapROszENiE ELIAsz ReFErAt minimalstkA Toffi MiNiMAlNYM LegionistA PółRÓZGa dRUgi tRAWA ROmEo mUzyka pRĄD deKor nUtkA KetmaN oRSzak pRozaboRCzy eXodUs demokracja zamczysko LAto

Foglihten №06 48px

home | fonts | preview | SVGinOT | other | in work | notes | info