twitter.com/glukfonts
Font FoglihtenNo07 made by gluk Font FoglihtenNo07 ver 0.843 new ligatures Font FoglihtenNo07 ver 0.845 new contextual alternates

Dekoracyjny, szeryfowy font Foglih­ten No07 z wieloma ligaturami zwykłymi, for­mami począt­kowymi i koń­cowymi, zestawami stylistycz­nymi oraz ligaturami dekoracyj­nymi. Dodat­kowy font FoglihtenNo07calt z domyśl­nymi alter­natywami począt­kowymi i koń­cowymi (jako alter­natywy kon­tek­stowe) oraz alter­natyw­nym „r”.

Jeśli twoje oprogramowanie nie obsługuje zaawan­sowanych funk­cji zecer­skich Open­Type, prze­czytaj: jak używać dodat­kowe glify.


FogtwoNo5 PridaS4 Fogthree

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info