twitter.com/glukfonts
Font BigParty4-Blue made by gluk

Eks­perymen­talny, wielo­kolorowy font BigParty4-​Blue w dwu for­matach: Open­TypeSVG i COLRv1. W pełni wek­torowe glify pozwalają tworzyć slogany, nagłówki czy hasła w dowol­nej wiel­ko­ści. Automatyczne alter­natywy kon­tek­stowe i ligatury wbudowane w fonty starają sie kom­pen­sować róż­nice w światłach międzyliterowych.

Infor­macja tech­niczna: Aby używać wielo­kolorowych fon­tów Open­TypeSVG potrzebny jest Adobe Phở­to­shop CC2017, Adobe Illus­tra­tor CC2018 lub Mozilla Fire­fox. For­mat COLRv1 użyty będzie w prze­glądar­kach Chrome i MS Edge.

Font prze­znaczony jest do użytku osobistego i redystrybucji. W celu komer­cyj­nego użycia konieczny jest kon­takt mailowy.


GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info