twitter.com/glukfonts

Więcej informacji o moich fontach...

glukfonts.pl

Licencja — Zde­cydowana więk­szość mo­ich fon­tów wy­dana jest na licen­cji OFL, ze­zwa­lającej użyt­kow­niko­wi na ich nie­od­płat­ne używanie (rów­nież do celów ko­mer­cyj­nych), ko­pio­wanie, za­łączanie, mo­dyfi­ko­wanie oraz re­dystrybu­cję. Ewen­tu­al­na dys­trybu­cja zmo­dyfi­ko­wanego fon­tu OFL po­win­na na­stępo­wać pod in­ną na­zwą, jed­nak­że z tą sa­mą licen­cją. Oryginal­ny lub zmo­dyfi­ko­wany font mo­że być za­łączony do ko­mer­cyj­nego opro­gra­mo­wania, pod warun­kiem za­łącze­nia in­for­ma­cji o licen­cji i au­to­rze (np. w po­staci pliku OFL_License.txt). Pełna treść licen­cji w języku an­giel­skim do­stęp­na jest pod ad­resem —

Od­po­wie­dzi na naj­czę­ściej za­dawane pytania do­ty­czące Open­Font­Li­cense, do­stęp­ne są pod ad­resem —


Moje fonty na innych stronach:


Oprogramowanie — Mo­je fon­ty tworzone są za po­mo­cą pro­gra­mu Font­for­ge — po­tężn­ego na­rzędzia do tworze­nia, edycji i kom­pilacji wie­lu for­ma­tów fon­tów, do­stęp­ne­go na wol­nej licen­cji pod ad­resem —

Pro­gram ten stwo­rzony zo­stał do pra­cy w śro­dowisku X, co ozna­cza bez­pro­ble­mo­wą in­stalację w każd­ym Linuk­sie. Jed­nocze­śnie ozna­cza to ko­niecz­ność emu­la­cji X w Win­dows, co kom­plikuje in­stalację Fontforge w tym śro­dowisku.


Skrypty na stronie:


Kontakt z autorem — w przypadku uwag, błędów lub pytań dotyczących moich fontów kontakt ze mną możliwy jest poprzez E-mail:

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info