twitter.com/glukfonts
Font ResotYg made by gluk

Dekoracyjny, uni­case font Reso­tYg z wieloma alter­natywami kon­tek­stual­nymi.
Ten font prze­znaczony jest TYLO DO UŻYTKU PRYWAT­NEGO , w przy­padku zastosowania do celów komer­cyj­nych wymagane jest zakupienie fontu z inną licen­cją. Font­Font z licen­cją do użytku komer­cyj­nego można kupić na:

cre​ative​mar​ket​.com/​g​l​u​k​f​o​n​t​s​/​4​0​6​7​4​4​2​-​R​e​sotYg

TIP: Eks­perymen­tuj z MaJUSKUŁAmi i miNuskuŁAmI i baw się dobrze!!


Digitalt ResotYc Gatometrix

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info