twitter.com/glukfonts

Używanie dodatkowych znaków z moich fontów

W przy­padku aplikacji nie wspierających zaawan­sowanych funk­cji zecer­skich Open­Type, ist­nieje moż­liwość ręcz­nego wstawiania dodat­kowych znaków. Aby wstawić eks­tra glif z mojego fontu do tek­stu w dokumen­cie, można użyć sys­temowej aplikacji Tablica znaków (Win­dows), Tablica Znaków (Linux Gnome) lub Mapa znaków (Mac). Dodat­kowe znaki umiesz­czone są w obszarze Unicode – Obszar prywat­nego użytku (Private Use Area).

Przy­kładowo w sys­temie Win­dows należy:

 • uruchomić Tablicę Znaków (Start → Wszystkie Programy → Akcesoria → Narzędzia sys­temowe → Tablica znaków)
 • wybrać font
 • zaznaczyć Widok zaawan­sowany
 • w menu Grupuj według: wybrać Pod­zakres Unicode
 • w dodat­kowym oknie wybrać Znaki do użytku własnego
 • zaznaczyć interesujący nas znak
 • klik­nąć przy­cisk Zaznacz a następ­nie Skopiuj
 • w własnym dokumen­cie, w tek­ście użyć opcji Wklej lub Ctrl-​V
 • zmienić font

Mapa Znaków Windows - Obszar prywatnego użytku

W sys­temie Linux (Gnome) należy:

 • uruchomić Tablicę Znaków (Menu Start → Akcesoria → Tablica Znaków)
 • wybrać font
 • w menu widok: wybrać Według bloku Unicode
 • w bocz­nym oknie wybrać Obszar prywat­nego użytku
 • klikając dwukrot­nie zaznaczyć interesujący nas znak
 • klik­nąć przy­cisk Skopiuj
 • w własnym dokumen­cie, w tek­ście użyć opcji Wklej lub Ctrl-​V
 • zmienić font

Mapa Znaków Gnome - Obszar prywatnego użytku

Należy pamiętać, że powyż­sza metoda ma swoje wady:

 • wyrazy z wstawionymi znakami nie są roz­poznawalne dla algoryt­mów np. spraw­dzania pisowni czy dzielenia wyrazów
 • brak moż­liwo­ści łatwej zmiany fontu

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info