twitter.com/glukfonts
Font SortefaxNo2 made by gluk

OpenType-​SVG font SortefaxNo2.

Infor­macja tech­niczna: Pakiet zawiera wielo­kolorowy font w for­macie Open­TypeSVG TTF. Aby używać wielo­kolorowych fon­tów Open­TypeSVG potrzebny jest Adobe Phở­to­shop CC2017, Adobe Illus­tra­tor CC2018, Mozilla Fire­fox lub Microsoft Edge

Poniż­szy font prze­znaczony jest do UŻYTKU OSOBISTEGO. Całą rodzinę SortefaxNo2 (4 warianty) do komer­cyj­nego używania kupić można na:

creativemar​ket​.com/​g​l​u​k​f​o​n​t​s​/​4​5​0​5​7​5​1​-​S​o​r​t​e​f​a​x​-​N​o​2​-​S​V​G​-​c​o​l​o​r​-font

  • SVGinOTfont: SortefaxNo2
  • Wersja: 0.271
  • Data aktualnej wersji: 24.01.2020
  • Licencja: for Personal use

Sortefax Prosh3-fruits SortefaxVS05

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info