twitter.com/glukfonts
<

Test @font-face dla fontu BroshK

BroshK 128px

Open­Type SVG kolor font (SVG-​in-​OT) jest pro­pozycją formatu dla wielokolorowych, wek­torowych fontów, i został zaimple­mentowany w Mozilla Fire­fox (v. >= 26) i Microsoft Edge (v. >= 38.14393). WOFF font BroshK jest moją trzecią próbą użycia formatu SvgInOT. Jeśli odwiedzasz tę stronę w przeglądarce Fire­fox lub Microsoft Edge, powinieneś widzieć (i wpisywać) tekst poniżej w kolorach z gradientami. Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje formatu SvgInOT, zobaczysz tradycyjny jednokolorowy tekst.
Wybierz kolor tekstu:
Try it. Type here.

BroshK 56px - Słow­nie: osiem­set dwadzie­ścia pięć okty­liar­dów pięćset sie­dem­na­ście okty­lio­nów pięćset czter­dzie­ści osiem sep­ty­liar­dów sto czter­dzie­ści sześć sep­ty­lio­nów sze­śćset osiem­dzie­siąt sześć sek­sty­liar­dów czte­rysta dwadzie­ścia sek­sty­lio­nów trzysta dwana­ście kwin­ty­liar­dów dwie­ście jeden kwin­ty­lio­nów osiem­set dwa kwadryliardy sie­dem­set dzie­więćdzie­siąt jeden kwadrylio­nów sze­śćset sze­śćdzie­siąt jeden triliar­dów trzysta czter­dzie­ści dzie­więć trilio­nów sie­dem­set sze­śćdzie­siąt sie­dem biliar­dów czte­rysta czter­dzie­ści sie­dem bilio­nów trzysta osiem­dzie­siąt dzie­więć miliar­dów sze­śćset dwadzie­ścia pięć milio­nów sze­śćset pięć tysięcy sze­śćset sie­dem­dzie­siąt zł 27/100

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info