twitter.com/glukfonts
Font NevolastyLight made by gluk

Font Nevolasty Light jest bez­szeryfowym fon­tem z rodziny Nevolasty (9 wag od Thin do Black). Ponad 1000 alter­natyw­nych glifów kon­tek­stowych zapew­nia bogate wspar­cie wielu języków opar­tych na alfabecie łaciń­skim. Zawiera magiczny zestaw stylistyczny S01 z bar­dziej radykal­nymi automatycz­nymi alter­natywami kontekstowymi.

Font Nevolasty Light jest bez­płatny do użytku komercyjnego.

Całą rodzinę Nevolasty można kupić na:

gluk​fonts​.pl/​r​/​N​e​v​o​lasty

  • Font: NevolastyLight
  • Wersja: 1.73
  • Data aktualnej wersji: 27.06.2023
  • Data pierwszego wydania: 27.06.2023
  • Licencja: free for commercial use
  • Podgląd fontu

Nevolasty ResothoExtralight Resotyg

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info