twitter.com/glukfonts
Font Odstemplik made by gluk Font Odstemplik by gluk Font Odstemplik with ligatures Font Odstemplik - bold and italic

Font Odstem­p­lik jest próbą stworzenia kroju pośred­niego pomiędzy „pisanką” a pis­mem pochyłym. Starałem się zachować niefor­malny wygląd pisma i jed­nocześnie jego czytel­ność. Dostępny w for­ma­cie .ttf i .otf, z wbu­dowanymi funkc­jami zecer­skimi Open­Type takimi jak alter­natywy kon­tek­stowe, formy począt­kowe, koń­cowe, lig­atury zwykłe i ozdobne. Wer­sja 0.70 zawiera odmianę pogrubioną OdstemplikBold


Tofimpelik Galberik Promocyja

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info