twitter.com/glukfonts
Font Promocyja made by gluk Font Promocyja by gluk Promocyja with contextual alternates Font Promocyja with ligatures

Font Pro­mo­cyja zaw­iera wiele alter­naty­wnych glifów zależ­nych od sąsied­nich znaków (alter­natywy kon­tek­stowe), zestawy styl­isty­czne oraz lig­atury. Ze względu, iż pro­gramy typu TheGimp, Ink­scape obsługują z wyżej wymienionych jak doty­chczas tylko lig­atury zwykłe, w fon­cie Pro­mo­cyja wbu­dowany jest dostęp do alter­naty­wnych glifów za pomocą lig­atur, tzn. sek­wencji znaków. Dokładny zestaw dostęp­nych glifów oraz sek­wencja znaków opisane są w załąc­zonym PDF-​ie. W w/​w pro­gra­mach powinno to wyglą­dać jak poniżej:

Jeśli twoje oprogramowanie nie obsługuje zaawan­sowanych funk­cji zecer­skich Open­Type, prze­czytaj: jak używać dodat­kowe glify.


Konstytucyja Odstemplik Garineldo

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info