twitter.com/glukfonts
Font ResotE-Dream made by gluk

Wielo­kolorowy fon­t ResotE-​Dream. W pełni wek­torowe glify pozwalają tworzyć slogany, nagłówki czy hasła w dowol­nej wiel­ko­ści. Automatyczne alter­natywy kon­tek­stowe i ligatury wbudowane w fonty starają sie kom­pen­sować róż­nice w światłach międzyliterowych.

Infor­macja tech­niczna: Pakiet zawiera wielo­kolorowy font w for­macie Open­TypeSVG TTF. Aby używać wielo­kolorowych fon­tów Open­TypeSVG potrzebny jest Adobe Phở­to­shop CC2017, Adobe Illus­tra­tor CC2018, Mozilla Fire­fox lub Microsoft Edge

font prze­znaczony jest do Użytku osobistego. ResotE-​Dream do komer­cyj­nego używania w peł­nej wer­sji (3 warian­ty kolorystycz­né: Dream, Win­ter & Candy) kupić można na:

creativemar​ket​.com/​g​l​u​k​f​o​n​t​s​/​4​7​9​7​4​8​7​-​C​o​l​o​r​-​R​e​s​o​t​E​-​D​r​e​a​m​-​W​i​n​t​e​r​-​Candy

  • SVGinOTfont: ResotE-Dream
  • Wersja: 1.103
  • Data aktualnej wersji: 09.04.2020
  • Data pierwszego wydania: 09.04.2020
  • Licencja: for Personal Use

ResotE-Pastels ResotYg ResotFlags

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info