twitter.com/glukfonts
SingleLine SVG font ZnikoSL_svg made by gluk

Jed­noliniowy font ZnikoSL w starym for­macie SVG, przy­gotowany do użycia w „Her­shey Text” — roz­szerzeniu Ink­scape do fon­tów grawerskich.

Alter­natyw­nie można rów­nież użyć ZnikoSL on-​line tutaj:
gluk​fonts​.pl/​s​l​f​o​n​t​.​p​h​p​?​f​o​n​t​=​Z​n​ikoSL

  • SVGfont: ZnikoSL_svg
  • Wersja: 0.59
  • Data aktualnej wersji: 12.01.2021
  • Licencja: OpenFontLicense

Znikomit

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info