twitter.com/glukfonts
Font Resagnicto made by gluk Font Resagnicto - czasoprzestrzeń - sample text Font Resagnicto made by gluk sample text

Rodz­ina trzech fon­tów Open­Type w for­ma­cie ttf: Reg­u­lar, Bold i Italic. Fonty zaw­ier­ają funk­cje zecer­skie Open­Type: lig­atury zwykłe, lig­atury ozdobne, alter­natywy kon­tek­stowe, ułamki, super­skrypt, sub­skrypt oraz alter­naty­wne glify dla języka rumuń­skiego i mołdawskiego.


Resagokr Rawengulk Gputeks

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info