twitter.com/glukfonts
Font ResotFlags made by gluk

Rodzina wielo­kolorowych fon­tów Resot­Flags została stworzona z inspiracji kolorami nie­których flag narodowych. W pełni wek­torowe glify pozwalają tworzyć slogany, nagłówki czy hasła w dowol­nej wiel­ko­ści.Automatyczne alter­natywy kon­tek­stowe i ligatury wbudowane w fonty starają sie kom­pen­sować róż­nice w światłach międzyliterowych.

Infor­macja tech­niczna: Pakiet zawiera 3 wielo­kolorowe fonty w for­macie Open­TypeSVG TTF. Aby używać wielo­kolorowych fon­tów Open­TypeSVG potrzebny jest Adobe Phở­to­shop CC2017, Adobe Illus­tra­tor CC2018, Mozilla Fire­fox lub Microsoft Edge

Poniż­sze fonty prze­znaczone są do Użytku osobistego. Resot­Flags do komer­cyj­nego używania w peł­nej wer­sji (18 warian­tów kolorystycz­nych) kupić można na:

creativemar​ket​.com/​g​l​u​k​f​o​n​t​s​/​4​5​6​0​8​0​8​-​C​o​l​o​r​-​f​o​n​t​s​-​R​e​s​o​t​Flags

  • SVGinOTfont: ResotFlags
  • Wersja: 1.103
  • Data aktualnej wersji: 08.02.2020
  • Licencja: for Personal Use

ResotE-Pastels ResotYg BroshK-fruits

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info