twitter.com/glukfonts
Font ResotE-Pastels made by gluk

Rodzina wielo­kolorowych fon­tów ResotE-​Pastels została stworzona z inspiracjipoezją natural­nych kolorów: elegan­cją perły i roman­tyzmem lawendy. W pełni wek­torowe glify pozwalają tworzyć slogany, nagłówki czy hasła w dowol­nej wiel­ko­ści. Z powodu predefiniowanych kolorów fonty naj­lepiej funk­cjonują na ciem­nych tłach. Automatyczne alter­natywy kon­tek­stowe i ligatury wbudowane w fonty starają sie kom­pen­sować róż­nice w światłach międzyliterowych. Stan­dar­dowy font TTF ResotE dołączony jest do pakietu, umoż­liwiając tworzenie tek­stów w mniej­szym roz­miarze w stylu rodziny ResotE.

Infor­macja tech­niczna: Pakiet zawiera 2 wielo­kolorowe fonty w for­macie Open­TypeSVG TTF i jeden stan­dar­dowy font TTF. Aby używać wielo­kolorowych fon­tów Open­TypeSVG potrzebny jest Adobe Phở­to­shop CC2017, Adobe Illus­tra­tor CC2018, Mozilla Fire­fox lub Microsoft Edge

Poniż­sze fonty prze­znaczone są do Użytku osobistego. ResotE-​Pastels do komer­cyj­nego używania w peł­nej wer­sji (6 warian­tów kolorystycz­nych: Pearl, Cherry Blos­som, Azure, Laven­der, Mint i Calamansi) kupić można na:

creativemar​ket​.com/​g​l​u​k​f​o​n​t​s​/​4​2​9​4​5​2​7​-​C​o​l​o​r​-​f​o​n​t​s​-​R​e​s​o​t​E​-​P​a​stels

  • SVGinOTfont: ResotE-Pastels
  • Wersja: 1.100
  • Data aktualnej wersji: 22.11.2019
  • Data pierwszego wydania: 19.11.2019
  • Licencja: for Personal Use

BroshK-fruits Prosh3-fruits DigitaltS-fruits

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info