twitter.com/glukfonts
Font Kleymisska made by gluk

Pochyły font Kleymis­ska z alter­naty­wami kon­tek­stowymi, for­mami począt­kowymi i koń­cowymi (jako automatyczne alter­natywy kon­tek­stowe) oraz ligaturami. Font jest now­szą, pogrubioną wer­sją fontu Kleymis­sky

Jeśli twoje oprogramowanie nie obsługuje zaawan­sowanych funk­cji zecer­skich Open­Type, prze­czytaj: jak używać dodat­kowe glify.


Kleymissky Garineldo

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info