twitter.com/glukfonts
Font Prida01 made by gluk

Rodzina dekoracyj­nych, nagłów­kowych fon­tów Prida01: regular, bold, black and light. Fonty zawierają 5 warian­tów stylistycz­nych, warianty począt­kowe i koń­cowe glifów, ligatury i alter­natywy kontekstowe.

Jeśli twoje oprogramowanie nie obsługuje zaawan­sowanych funk­cji zecer­skich Open­Type, prze­czytaj: jak używać dodat­kowe glify.


PridaS4 Prida61 Sensed

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info