twitter.com/glukfonts
Font Primecolor made by gluk

4 wielo­kolorowe fonty Primecolor (R,G,B,M) w for­macie Open­TypeSVG (SVG-​in-​OT).W pełni wek­torowe glify pozwalają tworzyć slogany, nagłówki czy hasła w dowol­nej wiel­ko­ści. Aby używać wielo­kolorowych fon­tów Open­TypeSVG potrzebny jest Adobe Photo­shop CC2017, Illus­tra­tor CC2018, InDe­sign CC2019 lub Inscape 1.0. Dodat­kowy wielo­kolorowy, parametryczny webfont Primecolor-​CV1 w for­macie COLRv1. For­mat COLRv1 został zaim­plemen­towany jak dotych­czas w takich prze­glądar­kach jak Google Chrome, Firefox, Opera i MS Edge.


Prida01 Sensed Prida61

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info