twitter.com/glukfonts
Font QumpellkaNo12 made by gluk Font QumpellkaNo12 with contextual Alternates Font QumpellkaNo12 by gluk

Font QumpellkaNo12 o nie­for­mal­nym wyglądzie wyposażony jest wiele glifów alter­natyw­nych. Litery takie jak A, K, M, N.. posiadają alter­natywne wer­sje nie powodujące kon­flik­tów z sąsiadującymi znakami. Natomiast litery n, m, l, r… posiadają alter­natywy ozdobne, które pojawiają się tylko dzięki funk­cjom Open­type, lub w ostatecz­no­ści mogą być wstawione ręcz­nie poprzez tablicę znaków (wszyst­kie glify alter­natywne umiesz­czone są w obszarze prywat­nym Unicode, począw­szy od adresu e000). Font wymaga do popraw­nej pracy funk­cji Open­type: Ligatur [liga] oraz alter­natyw kon­tek­stowych [calt]. Wyposażony jest także w dwa zestawy stylistyczne [ss01], [ss02]. Zapraszam do prze­testowania pod­glądu Online tego fontu.


ZnikomitNo24 Odstemplik Spinwerad

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info