twitter.com/glukfonts
font Konstytucyja by gluk /><br><hr class=

Mój pierw­szy (opublikowany) font Kon­stytucyja, który powstał jako próba naśladow­nic­twa kaligrafii rękopisu Kon­stytucji 3-​go Maja. Pod­stawowe glify utworzyłem za pomocą tabletu w programie Ink­scape, następ­nie krzywe obrysowe były edytowane i oczysz­czane w Font­forge. Font ten był póź­niej bazą dla fontu Promocyja. Font zawiera funk­cje zecer­skie Open­Type: ligatury zwykłe, warianty koń­cowe oraz dodat­kowo warianty koń­cowe glifów uzyskiwane za pomocą ligatur zwykłych (np: a,.).


Odstemplik QumpellkaNo12 Promocyja

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info